Hulp nodig? Mail Bel

2Uw gegevensOf

Je emailadres is bij ons bekend. Je kunt deze stap overslaan.

3Paard details


Afstamming

4 Voorwaarden -

in aanmerking nemende dat: de opfokker eigenaar is van een paardenopfokbedrijf gevestigd te Swolgen aan de Donkstraat 12, 5866 BR en handelende onder de naam Opfokbedrijf de Leygraaf; de opfokker zich heeft gespecialiseerd in het opfokken van veulens van derden nadat deze zijn gespeend; de eigenaar een veulen dan wel jong paard bezit, dat hij door de opfokker wenst te laten opfokken; de eigenaar de bevoegdheid heeft het veulen/jong paard aan de opfokker in opfok te geven; de opfok van veulens en jonge paarden inhoudt dat aan de dieren stalling, weidegang, voeding en verzorging wordt geboden; partijen het wenselijk achten de afspraken met betrekking tot de opfok schriftelijk vast te leggen; zijn overeengekomen als volgt: Aard en object van de overeenkomst Artikel 1 1. De opfokovereenkomst geldt als een overeenkomst van bewaarneming. 2. De opfokker stelt (groeps)stalling, weidegang, voeding en verzorging aan de door de eigenaar in opfok gegeven veulens en jonge paarden ter beschikking. 3. De in opfok gegeven veulens en jonge paarden zijn omschreven in de aan deze overeenkomst gehechte en door de opfokker en eigenaar geparafeerde lijst. Op deze lijst is van elk veulen/jong paard de bij het Stamboek van inschrijving geregistreerde naam, het levensnummer , het chipnummer en de datum van aanlevering vermeld. 4. De opfokker geeft de veulens/jonge paarden van de eigenaar gedurende het opfoktraject geen basisopvoeding. 5. Een kalenderjaar kent een weideseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober van ieder jaar, en een stalseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 mei in het daaropvolgende jaar. 6. De overige verzorging van het veulen omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het veulen, het schoonhouden van de (groeps)stal, het bieden van weidegang, hoefverzorging , toedienen van wormkuren, alsmede het houden van normaal gebruikelijk toezicht. Naam Paard(en): Looptijd Artikel 2 1. De overeenkomst gaat in op het moment dat het veulen/jonge paard door de eigenaar op het bedrijf van de opfokker wordt gebracht. De aanleverdatum wordt vermeld op de onder artikel 1 onder 3 vermelde lijst. 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst zonder dat opzegging noodzakelijk is op de laatste dag van het zomeropfokseizoen, waarin het paard de leeftijd van 3 jaren heeft bereikt. Het zomeropfokseizoen eindigt op de laatste dag van de kalendermaand: september. Beëindiging overeenkomst en ontruiming Artikel 3 1. Tussentijdse beëindiging kan door beide partijen plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij aangetekend verzonden brief. 2. Het is de opfokker toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien (1) de eigenaar met betaling van de overeengekomen opfokvergoeding in verzuim is of (2) het veulen/jonge paard tijdens de opfokperiode overlijdt. In beide gevallen is de opfokvergoeding verschuldigd tot aan het einde van de desbetreffende maand. 3. De eigenaar kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opfokker nalaat het veulen/jonge paard op deugdelijke wijze te verzorgen en er ondanks een schriftelijke aanzegging door de eigenaar binnen 3 dagen na ontvangst daarvan, geen verbetering in deze situatie is opgetreden. 4. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de eigenaar het veulen uiterlijk op de beëindigingsdatum op te halen. Opfokvergoeding en betaling Artikel 4 De vergoeding voor de opfok voor het veulen/jonge paard bedraagt gedurende het eerste, tweede en derde levensjaar € 4,50 per dag in het weideseizoen en € 7,50 per dag voor een veulen en € 7,00 voor het jonge paard in het stalseizoen. De opfokker brengt de opfokvergoeding achteraf per maand of seizoen, zoals hiervoor overeengekomen, in rekening en stuurt de eigenaar daarvoor een factuur. 1. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 2. In de opfokvergoeding zijn- tenzij anders overeengekomen - uitdrukkelijk niet de kosten van hoefverzorging, entingen en veterinaire verzorging begrepen. Deze kosten worden afzonderlijk doorbelast aan de eigenaar. 3. Het is de opfokker toegestaan de opfokvergoeding (per maand dan wel per weideseizoen) maximaal één keer per jaar eenzijdig te verhogen, indien de stijging van prijzen van hooi, stro en voeding daartoe aanleiding geeft. De prijsstijging kan worden doorberekend in de per maand of seizoen te betalen vergoeding. Naam Paard(en): 4. De betaling van de opfokvergoeding ( inclusief de ter zake verschuldigde BTW) geschiedt per achterafbetaling en wel uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst factuur. 5. In geval de eerste opfoktermijn korter is dan één maand of één seizoen, wordt eenmalig de opfokvergoeding naar evenredigheid in rekening gebracht. 6. Betaling dient plaats te vinden door overboeking van de verschuldigde opfokvergoeding op bankrekeningnummer: NL35RABO0147267250, dan wel contante betaling door de eigenaar aan de opfokker tegen ontvangst van een bewijs van betaling. 7. Ter zekerheid van betaling van de opfokvergoeding en alle bijkomende kosten geeft de eigenaar het veulen/jonge paard in vuistpand aan de opfokker, welke het veulen/jonge paard als pand aanvaardt. De eigenaar staat uitdrukkelijk in voor zijn bevoegdheid tot verpanding van het veulen/jonge paard en verklaart dat dit vrij is van beperkte rechten. Hiertoe wordt het veulen/jonge paard in de macht van de opfokker gebracht. Het originele paardenpaspoort en stamboekbewijs wordt door de eigenaar met het veulen/jonge paard aan de opfokker overhandigd. Wanneer de eigenaar in zijn verplichtingen jegens de opfokker tekortschiet, dan wel ingeval van faillissement of surseance van betaling van de eigenaar is de opfokker bevoegd het veulen/jonge paard op elke wettig toegestane wijze openbaar te verkopen en het aan hem verschuldigde uit de opbrengst te verhalen. De kosten van executie komen voor rekening van de eigenaar. Een eventueel overschot op de opbrengst wordt aan de eigenaar uitbetaald. Aanlevering van het veulen/jonge paard Artikel 5 1. De eigenaar levert het veulen/jonge paard bij de opfokker aan in goede gezondheid en conditie, voorzien van alle benodigde entingen tegen influenza en tetanus, bekapt, ontwormd en voorzien van het bijbehorende originele paardenpaspoort. Bij aanlevering controleren de opfokker en eigenaar gezamenlijk: - het paardenpaspoort, de entingen en wormkuren. De eventuele gevolgen van het ontbreken van het paardenpaspoort of een deugdelijke registratie daarin zijn ten allen tijde voor rekening van de eigenaar; - de algehele conditie, inclusief de hoeven; - bijzonderheden, afwijkingen en/of gebreken voor zover waarneembaar bij visuele inspectie worden vastgelegd in een rapport dat door beide partijen wordt geparafeerd. 2. Het originele paardenpaspoort dient ten allen tijden bij het veulen/jonge paard aanwezig te zijn en wordt door de eigenaar aan de opfokker ter hand gesteld. Het eventuele stamboekbewijs wordt eveneens aan de opfokker te hand gesteld. 3. Een adreswijziging of wijzigingen in de bereikbaarheidsgegevens dienen door de eigenaar binnen één week aan de opfokker kenbaar te worden gemaakt. De opfokker kan volstaan met berichtgeving aan het hem bekende adres. Naam Paard(en): Voer Artikel 6 De opfokker voert het veulen/jonge paard naar eigen inzicht met inachtneming van de weidegang, de conditie en de behoefte van het betreffende dier. Stalling Artikel 7 De opfokker bepaalt naar eigen inzicht de wijze van stalling van het veulen/jonge paard. Daarbij wordt gekozen voor de volgende optie: Voor de stalling wordt gebruik gemaakt van één of meerdere loopstallen, waarin de veulens/jonge paarden in groepen worden gehouden. Weidegang Artikel 8 De opfokker bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het veulen/jonge paard. Indien de weersomstandigheden en de conditie van de weilanden dit toelaten. Ontwormen Artikel 9 1. Het veulen wordt vier keer per jaar ontwormd. De kosten hiervan zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de eigenaar in rekening gebracht. 2. De opfokker past ten behoeve van worminfectie-bestrijding tijdig de reguliere en gebruikelijke middelen toe. Garantie dat het veulen/jonge paard volledig wormvrij is kan evenwel niet worden verstrekt. Er is sprake van een inspanningsverplichting van de opfokker. Inenting Artikel 10 1. Het veulen/jonge paard wordt, na zijn reeks veulenentingen, tweemaal per jaar ingeënt tegen tetanus/influenza, droes en Rhinopneumonie. 2. De kosten van de entingen zijn in de opfokvergoeding niet inbegrepen en worden afzonderlijk aan de eigenaar in rekening gebracht. Dierenarts Artikel 11 1. De opfokker bepaalt naar eigen inzicht of het veulen/jonge paard medische verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft. De veterinaire verzorging/behandeling vindt plaats door de dierenarts van de opfokker, tenzij de eigenaar bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen. De inschakeling van een dierenarts vindt door de opfokker plaats in overleg met de eigenaar. Als de inschakeling van een gespecialiseerde dierenarts noodzakelijk is, geeft de eigenaar daartoe de opdracht. 2. In noodgevallen is het de opfokker toegestaan onverwijld de dierenarts in te schakelen en de vereiste veterinaire behandeling te laten uitvoeren. Of sprake is van een noodgeval is ter Naam Paard(en): beoordeling van de opfokker. Uiterlijk binnen 24 uur na inschakeling van de dierenarts wordt de eigenaar in kennis gesteld. 3. De kosten van de veterinaire verzorging, begeleiding of behandeling zijn niet in de opfokvergoeding begrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts bij de eigenaar in rekening gebracht, dan wel door de opfokker afzonderlijk aan de eigenaar doorbelast. Hoefsmid Artikel 12 1. De opfokker ziet er op toe dat het veulen/jonge paard de normaal gebruikelijke hoefverzorging krijgt. Daartoe wordt door de opfokker een hoefsmid ingeschakeld. De opfokker beoordeelt naar eigen inzicht wanneer hoefverzorging nodig is. De hoefverzorging vindt plaats door de eigen hoefsmid van de opfokker, tenzij de eigenaar bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen. 2. In noodgevallen is het de opfokker toegestaan onverwijld de hoefsmid in te schakelen en de vereiste verzorging/behandeling te laten uitvoeren. Of sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van de opfokker. Uiterlijk binnen 24 uur na inschakeling van de hoefsmid in een geval als bedoeld in lid 2 (en alleen dan) wordt de eigenaar in kennis gesteld. 3. Hoefverzorging bij veulens/jonge paarden die ervaring missen brengt risico’s voor het veulen/jonge paard met zich mee. De eigenaar accepteert uitdrukkelijk eventuele beschadigingen aan het veulen/jonge paard die optreden bij uitvoering van de hoefverzorging. 4. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen van de hoeven, zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden door de opfokker afzonderlijk aan de eigenaar doorberekend 5. Kosten betreffende speciale verrichtingen door de hoefsmid en/of van hoefbeslag, zijn steeds voor rekening van de eigenaar. Aansprakelijkheid van de opfokker Artikel 13 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de opfokker niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, dood, ziekte of schade aan het veulen/jonge paard en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van aangeboden producten. 2. De opfokker is niet aansprakelijk door diefstal, ongevallen of schade aan eigendommen van de eigenaar ontstaan op het terrein of in de gebouwen van de opfokker. 3. De opfokker is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelen door of namens de opfokker verricht danwel nalaten, dat in zeer ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de opfokker dient te worden betracht. 4. De aansprakelijkheid van de opfokker is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de opfokker verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een Naam Paard(en): verwijtbare fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die aansprakelijkheid van de opfokker tot gevolg heeft geldt dat deze te allen tijden zijn beperkt tot het bedrag waarvoor de opfokker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Aansprakelijkheid klant en verzekering Artikel 14 1. De eigenaar is (risico-)aansprakelijk voor de schade aan de opfokker dan wel aan derden of eigendommen van derden (waaronder veulens/jonge paarden), die het gevolg is van de eigen gedragingen van het veulen/jonge paard. 2. De eigenaar draagt zorg voor het verzekeren en verzekerd houden van het veulen/jonge paard tegen brand, diefstal, ziekte en andere schade. Tevens draagt de eigenaar zorg voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen/jong paard te dekken, ook indien het veulen/jonge paard bij derden verblijft. Bij het aangaan van deze overeenkomst, heeft de opfokker het recht om inzage in de polis te verlangen. Algemene voorwaarden Artikel 15 Op alle rechtsbetrekkingen die de opfokker in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan deze overeenkomst gehechte en door beide partijen geparafeerde algemene voorwaarden van toepassing. De eigenaar verklaart door ondertekening van onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden, dat hij de strekking van de algemene voorwaarden kent en zich bewust is van de (aansprakelijkheids-) risico’s die daaraan verbonden zijn en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan. Toepasselijk recht en forumkeuze Artikel 16 1. Deze overeenkomst en de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht. 2. Alle eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van de opfokker is gevestigd.

5 Handtekening

6 Op stal